Vindm?ller

Dansk-kinesisk samarbejde: 19 mio. kr. til forskning i gr?nne energi- og vandprojekter

Innovationsfonden
19 mio. kr.

Innovationsfonden har i samarbejde med det kinesiske Ministry of Science and Technology investeret i fire dansk-kinesiske projekter, som p? hver sin m?de vil komme b?de det danske og kinesiske samfund til gode inden for milj?, energi og klima. L?s om de fire projekter?her.

--

Fleksible varmepumper skal udfase kul og gas i varmeforsyningen
To?tredjedele af alle danske hjem opvarmes via fjernvarme. Heraf kommer 40 procent af varmen fra kraftvarmev?rker, der hovedsageligt fyrer med kul og gas.?For at n? det nationale m?l om en elektricitets- og varmeforsyning, der i 2035 er helt fri for fossile br?ndstoffer, m? kul- og gasfyrede kraftvarmev?rker udfases.

Projektet Heat4RES har til form?l at implementere?varmepumper i?fjernvarmesystemet og optimere driften af det integrerede el- og varmesystem.

Center for Electric Power?og Energi, DTU Elektro og Vestas fra Danmark skal l?se denne udfordring i samarbejde med?deres kinesiske samarbejdspartnere Tsinghua University, North China Electric Power University, Guodian?New Energi?Technology Research Center og Yantai?Longyuan?Power Technology Ltd Co.

Hvis projektet lykkes,?sparer det ikke kun millioner af kroner for de danske?el-forbrugere, men vil ogs? tilbyde?generelle l?sninger til fremtidens gr?nne elektricitets- og varmeforsyning.

--

Overv?gning af floder skal varsle oversv?mmelser
Klima?ndringerne har ?get n?dvendigheden af, at myndigheder har adgang til p?lidelige og pr?cise data til overv?gning og h?ndtering af vandressourcer og dermed kunne varsle om eksempelvis risiko for oversv?mmelser.

Det er en udfordring i Danmark - og et stort problem i Kina, hvor klimaet medf?rer t?rke og oversv?mmelse af de store floder i en mere ekstrem grad, end vi kender herhjemme.

Projektet ChinaWaterSense vil udvikle ny, dansk teknologi til at overv?ge vandl?b i Kina med droner kombineret med data fra satellitoverv?gning. ?

Konsortiet best?r af DTU Milj?, DTU Space, Drone Systems, DHI og DHI Gras fra Danmark og fra de ansvarlige myndigheder for henholdsvis Den gule flod og Hai He flodomr?det, Institute of Geographic Science and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, samt tre virksomheder, der arbejder med vandteknologi og overv?gning, South Survey & Mapping Technology, PIESAT og Nanjing Jianghan Information Engineering Ltd.

- Vi vil i projektet arbejde videre med vores erfaringer fra Grandsolutions projektet Riverscape, hvor vi gennem det sidste halvandet ?r har udviklet en helt s?rlig last af instrumenter og sensorer, som droner har overfl?jet danske ?er med. Det har givet os mulighed for at m?le p? forskellige parametre som vanddybde, vegetation, vandgennemstr?mning og vandspejl i de enkelte vandl?b p? en langt enklere og mere pr?cis m?de, end det hidtil er sket, og som vi nu ogs? vil anvende i ChinaWaterSense, siger professor Peter Bauer-Gottwein, DTU Milj?, der er overordnet ansvarlig for det nye samarbejdsprojekt.

--

Effektiv lagring af energi er n?glen til at slippe fri for fossile br?ndsler
Danmark sigter efter at v?re frit for fossile br?ndsler i 2050. Derfor er alternativ energiopbevaring til det elektriske net og transport af energi meget kritisk. Samtidig har Kina i 2016 og 2017 opgivet at udnytte 100 milliarder kWh, som var produceret af vedvarende energikilder. Det svarer til tre gange Danmarks samlede ?rlige elforbrug.

Projektet hedder IECC, og m?let er at udvikle et h?jeffektivt, billigt og fleksibelt energi-til-gas/hydrogen-system. Dette opn?s gennem et samarbejde mellem danske og kinesiske partnere inden for elektrolyse for at l?se energiopbevaringsudfordringen med vedvarende energi.

Konsortiet best?r af DTU, NPC Tec, GreenHydrogen fra Danmark og National Institute of Clean and Low Carbon Energy (NICE); Sichuan Energy Internet Research Institute, Tsinghua University; China University of Mining and Technology (Beijing); Zhentai Energy Technology co. ltd; Beijing Huadian Tianren Electric Power Control Technology co. ltd; State Grid Sichuan Electric Power Company fra Kina.

- Effektomformere er n?gle-komponenter i forhold til at lave et billigt og effektivt energi-til-gas-system. Ved at bruge innovative l?sninger lavet af DTU kan vi effektivt l?se dette problem til gavn for samfundet, siger lektor Zhe Zhang fra DTU Elektro.

--

Spildevand kan v?re guld v?rd
Ved at t?nke alternative m?der at h?ndtere og rense spildevand og spildevandsslam kan der b?de laves b?redygtige br?ndstoffer og genvinding af fosfor.

Danske rensningsanl?g producerer hvert ?r omkring 360.000 ton slam med stort indhold af organisk og uorganisk materiale. Udfordringen har indtil nu v?ret at reducere slamvolumen tilstr?kkeligt, inden det kan spredes p? marker for at udnytte indholdet af n?ringsstoffer uden samtidig at bringe hormonfremmede stoffer samt mikroplastik ud p? markerne eller i vandl?bene.

I Kina st?r man over for den udfordring, at langt st?rstedelen af spildevandet slet ikke renses, og nu eftersp?rges den mest effektive teknologi.

Projektet Watervalue unders?ger alternative teknologier til at l?se denne udfordring, hvor den danske del fokuserer p? Hydrothermal Liquefaction til at konvertere det organiske indhold i slam til en bior?olie og samtidigt nedbrydes medicinrester og mikroplast. Den kinesiske del fokuserer p? HTL enten alene eller i kombination med avanceret biofilm teknologi.

Konsortiet best?r af Aalborg Universitet, Steeper Energy og Aalborg Forsyning Kloak i Danmark og Tianjin University, Tianjin University of Technology, Energy Research Institute of Shandong Academy of Sciences, Tianjin Municipal Engineering Design & Research Institute fra Kina.