Vi investerer i iv?rks?ttere, forskere og virksomheder, der skaber v?rdi for Danmark og nye l?sninger p? samfundets udfordringer.?

?

Vi investerer i b?redygtige l?sninger
Innovationsfonden skaber gode rammer for landets iv?rks?ttere, forskere og virksomheder, s? de kan udvikle innovative og levedygtige l?sninger p? samfundets konkrete udfordringer.

Det g?lder nye, klimavenlige l?sninger, sundere f?devarer, et bedre sundhedsv?sen, renere milj?, gr?nnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling – og en helt masse andet.

Vi vil skabe v?rdi for pengene
Det er vigtigt, at det danske samfund f?r mest mulig v?rdi af de penge, fonden investerer i forskning og innovation. Derfor prioriterer vi ansvarlighed meget h?jt. Der er krav til alle projekter om samfundsengagement, gennemsigtighed, uddannelse og etik.

I mods?tning til andre investorer kan eller skal Innovationsfondens resultater ikke n?dvendigvis afl?ses i aktiekurser eller ?rsregnskaber. Innovationsfondens resultater kan lige s?vel afl?ses sociale velf?rdsforbedringer, ?get velstand eller reduktion i CO2-udledning

Vi er klar til at tage en chance
I Innovationsfonden t?r vi investere i et projekt, selvom andre m?ske endnu ikke kan se mulighederne i det. Fonden er sat i verden for at investere i projekter med h?j risiko – og deraf stort potentiale. Og det g?r vi p? en nem, enkel og gennemskuelig m?de - med mindst muligt bureaukrati.

Vi er hele Danmarks investeringsfond
Innovationsfonden er sat i verden for at l?fte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark. Derfor er Innovationsfonden fysisk tilstede med kontorer spredt over hele landet i K?benhavn, Aarhus, Odense og Aalborg.

Organisation
Ledelse
 • Direkt?r (konstitueret): Tore Duvold
 • Talent / Innobooster / Jura:?Sidsel Hougaard (Talent),?S?ren Jensen (Innobooster)
 • Grand Solutions: Tore Duvold
 • ?konomi og Administration: Anne Katrine Tholstrup Bertelsen
 • Kommunikation og Eksterne Relationer: Pernille Rype
 • Erhvervsforsker: Tove Enggrob
Bestyrelse
Medlemmer af Innovationsfondens bestyrelse

Tina Fan?

Tina Fan?, bestyrelsesformand i Innovationsfonden

Tina Fan? er formand for Innovationsfondens bestyrelse. Tina er til daglig koncerndirekt?r i Novozymes, der forsker i, udvikler og fremstiller bioindustrielle produkter, is?r enzymer og mikroorganismer til blandt andet vaskemidler, f?devarer og dyrefoder. Tina Fan? indtr?dte som formand for bestyrelsen 1. april 2019.

Tina Fan??p? LinkedIn

?

Flemming Besenbacher

Flemming Besenbacher, N?stformand og bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Flemming Besenbacher er n?stformand i Innovationsfondenog?bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og?Carlsberg. Han er professor ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Flemming Besenbacher?er indtr?dt i bestyrelsen ved fondens etablering 1. april 2014 for en tre?rig periode.?Den 15. marts 2017 blev hans medlemskab forl?nget?med?3??r.

LinkedIn

?

Anja Boisen

Anja Boisen, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Anja Boisen?er n?stformand i Innovationsfonden?og er?til daglig professor i nanoteknologi ved?DTU?og indtr?dte?i bestyrelsen ved fondens etablering 1. april 2014 for en tre?rig periode.?Den 15. marts 2017 blev hendes medlemskab forl?nget?med?3??r.

LinkedIn

?

Anne Skriver

Anne Skriver, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Anne Skriver er Vice President, Innovation Dairy, i Chr. Hansen A/S. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsr?d og er pr. 1. januar 2015 indtr?dt i bestyrelsen for en tre-?rig periode.?Hun blev forl?nget fra og med 1. januar 2018 og frem til og med 31. marts?2020.

LinkedIn

?

Anne-Marie Engel

Anne-Marie Engel, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Anne-Marie Engel er forskningschef i?Lundbeckfonden og er indtr?dt i bestyrelsen 1. april 2017?for?en?tre?rig?periode.

?

Stephen Alstrup

Stephen Alstrup, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Stephen Alstrup er professor ved Datalogisk Institut p? K?benhavns Universitet, og her derudover stor erfaring fra det private erhvervsliv med opstart og ledelse af flere virksomheder, senest SupWiz, der er en af Europas f?rende startups inden for kunstig intelligens. Stephen Alstrup indtr?dte i fondens bestyrelse 1. april 2019 for en tre?rig periode.

Stephen Alstrup p? LinkedIn

?

Claus Jensen

Claus Jensen, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Claus Jensen er forbundsformand for Dansk Metal og?er indtr?dt i bestyrelsen ved fondens etablering 1. april 2014 for en tre?rig periode.??Den 15. marts 2017 blev hans medlemskab forl?nget?med?2??r.

?

Lars Fr?lund

Lars Fr?lund, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Lars Fr?lund er research director og visiting fellow ved Massachusetts Institute of Technology i Boston. Han arbejder dermed til daglig med innovation i et af verdens fremmeste forsknings- og innovationsmilj?er. Lars Fr?lund indtr?dte i Innovationsfondens bestyrelse 1. april 2019.

Lars Fr?lund p? LinkedIn

Delegation af bestyrelsens kompetence

Se beskrivelse af de n?rmere rammer for de delegeredes?bef?jelser?nedenfor.?

Bestyrelsen ans?tter en direkt?r, der st?r for fondens daglige ledelse, herunder leder fondens sekretariat jf. bestyrelsens forretningsordens?§?24.?

Bestyrelsens bemyndigelse af direkt?ren og sekretariatet fremg?r af bestyrelsens forretningsordens?§?25:

§ 25.?Direkt?ren kan disponere for og forpligte fonden i alle dagligdags anliggender, s? l?nge disse er i overensstemmelse med Fondens overordnede strategi, som bestemt af?Bestyrelsen.

Stk. 2. Direkt?ren tr?ffer beslutning om ans?ttelser og afskedigelser af individuelle medarbejdere. St?rre personaletilpasninger skal godkendes af Formandskabet og besluttes af?Bestyrelsen.

Stk. 3. Alle investeringer op til 0,5 mio. kr. ekskl. moms, f.eks. igangs?ttelse af udbudsforretninger, brug af konsulentydelser til strategi‐, ?konomi‐?eller it‐opgaver besluttes af direkt?ren. Investeringer over 0,5 mio. kr. ekskl. moms besluttes af direkt?ren efter godkendelse fra?Formandskabet.

Stk. 4. Direkt?ren tr?ffer beslutning om fastl?ggelse af rammer for administrativt samarbejde med Uddannelses‐?og Forskningsministeriet, dvs.?HR, service,?IT?og ?konomi efter godkendelse fra?Formandskabet.

Stk. 5. Bestyrelsen har uddelegeret beslutningskompetence til direkt?ren ved alle investeringer i InnoBooster‐programmet, jf. n?rv?rende forretningsorden § 18 stk. 4. Dette g?lder b?de regul?re investeringer og top‐up investeringer. Endvidere tr?ffer direkt?ren beslutning i klagesager vedr?rende ans?gninger p? mindre end 5 mio.?kr.

Bestyrelsen informeres om alle direkt?rens afg?relser vedr. investeringer i InnoBooster-programmet p? portef?ljeniveau (dvs. i aggregeret form), og den har fri adgang til alle ans?gninger, beslutningsgrundlag?og?beslutninger.

Forskningsfaglig ministerielle r?dgivning
Innovationsfonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ans?gninger for andre ministeriers uddeling af statslige forskningsbevillinger, som ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening jf. lovens § 5,?stk.?1.

Efter lovens § 5, stk. 1 og Innovationsfondens bestyrelses forretningsordens § 11, stk. 4 er bestyrelsen ?verst ansvarlig for den forskningsfaglige?ministerielle?r?dgivning.

Bestyrelsen har besluttet at delegere kompetencen vedr. den forskningsfaglige ministerielle r?dgivning til sekretariatet. I den forbindelse kan sekretariatet efter behov inddrage vurderinger fra eksterne peer-reviewere og forskningsfaglige udvalg knyttet til?ministeriernes?ordninger.

Mindst én gang ?rligt afgiver sekretariatet en skriftlig redeg?relse for varetagelsen af den forskningsfaglige?ministerielle?r?dgivning.

Ud?velse af personaleadministration
Bestyrelsen har aftalt med Koncern?HR?i Uddannelses- og Forskningsministeriet, at Koncern?HR?bist?r fonden ved at effektuere konkrete beslutninger p??HR-omr?det, som er truffet i fonden. Koncern?HR?er i den forbindelse bemyndiget til at tr?ffe afg?relse p??HR-omr?det i forbindelse med effektuering af beslutninger truffet af?fonden.

Principielle sager
Det g?lder for alle de delegerede bef?jelser, at de ikke omfatter principielle sager. Beslutninger i principielle sager?tr?ffes altid af?bestyrelsen.

Lovgrundlag

 • Innovationsfonden ledes af en bestyrelse, som tr?ffer alle beslutninger, herunder udm?nter tilskud til udvikling af viden og teknologi, jf. § 6 i lov om Danmarks?Innovationsfond.
  ?
 • Efter lovens § 10 kan bestyrelsen imidlertid i n?rmere bestemt omfang delegere sin kompetence?1) til?udvalg, 2)?til sekretariatet, eller 3)?til Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en statslig myndighed under?ministeriet.
Strategi
Mission, vision og m?ls?tninger

Mission
Innovationsfonden investerer i at opdyrke og oms?tte ideer,?viden og teknologi til v?rdi for Danmark.

Vision
Entrepren?rskab, samarbejde og internationalt udsyn trives,?s? ideer, viden og teknologier oms?ttes til levedygtige?virksomheder og innovative l?sninger til gavn for?samfundet.

M?ls?tninger

Innovationsfondens investeringer bidrager til:

 • V?kst og?besk?ftigelse
 • L?sning af centrale?samfundsudfordringer

M?ls?tningerne n?s?gennem:

 • Innovation og?teknologiudvikling
 • Samarbejde p??tv?rs
 • Entrepren?rskab i?trivsel
 • Fremragende?forskning
 • Et st?rkt internationalt?udsyn
Dokumenter
Grundlag og politikker
Privatlivspolitik

Hos Innovationsfonden er det centralt at beskytte personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

Privatlivspolitik?for Innovationsfonden

Open access-politik

De offentlige fonde i Danmark ?nsker at sikre uhindret og omkostningsfri digital adgang for alle til offentligt finansiererede forskningsresultater.

Dokumenter
Whistleblowerordning

Innovationsfondens whistleblowerordning giver ansatte og andre med tilknytning til fonden?mulighed for at indberette eventuelle ulovlige, uetiske?eller uforsvarlige forhold, der strider mod fondens regler og v?rdier. Alle indberetninger g?r direkte til fondens advokat, Kammeradvokaten.
L?s mere og indberet her.

Krav om ansvarlig forskning

Responsible Research and Innovation (RRI)?i?Innovationsfonden.

RRI?sigter mod at skabe bedre sammenh?ng mellem forskning og innovationsprocesser og -resultater og samfundets v?rdier og?behov.

Innovationsfonden fremmer?RRI?b?de i fondens overordnede strategier og via vores projekter, og vi?f?lger?EU-kommissionens definition og implementering af?RRI.

Vi har designet vores investeringstyper og vurderingskriterier, s? vi opfordrer projekter til at fokusere p? ’samfundsm?ssigt engagement’ og ’forskeruddannelse’.?Projekter opfordres derfor direkte til,?at:

 • Involvere alle relevante interessenter og institutioner i forsknings- og?innovationsprocessen
 • Udvikle et st?rkt fokus p? fremtidige?brugere
 • Engagere sig i formel og uformel tv?rinstitutionel?forskeruddannelse

Ved at engagere alle relevante interessenter i forsknings- og innovationsprocessen, vil projekternes resultater potentielt blive mere b?redygtige og langsigtede. Og ved at g?re formel og uformel forskeruddannelse til en integreret del af projekterne, vil de ikke alene f?re til forsknings- og innovationsresultater, men ogs? til uddannelse af n?ste generation af forskere.

Habilitetsregler

L?s Innovationsfondens operationelle checkliste vedr?rende?habilitet.

If?lge forvaltningsloven*?er du inhabil,?hvis:

 • Du har s?rlig personlig eller ?konomisk interesse i sagens?udfald.
 • Du er i familie med eller n?rt relateret**?til en person, som har en personlig eller ?konomisk interesse i sagens udfald, eller som er repr?sentant for nogen med s?dan interesse i sagens?udfald.
 • Du tidligere – i samme sag – har repr?senteret nogen med personlig eller ?konomisk interesse i sagens udfald, f.eks. ved vejledning/r?dgivning i udformningen af det konkrete projekt eller?ans?gningen.
 • Du deltager i ledelsen af eller har n?r tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har s?rlig interesse i sagens?udfald.
 • Hvis du ved behandling af klagesager vedr?rende kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for anden offentlig myndighed, har v?ret direkte involveret i en afg?relse eller gennemf?relse af foranstaltninger, der ligger til grund for?klagen.
 • Der i ?vrigt foreligger omst?ndigheder, som kan v?kke tvivl om din upartiskhed (se reglerne?nedenfor).

I till?g til forvaltningslovens regler har Innovationsfonden vedtaget f?lgende principper for inhabilitet ved afg?relse om tilsagn eller afslag. I tilf?lde hvor der opst?r tvivl om der foreligger inhabilitet, skal vedkommende forlade lokalet imens sp?rgsm?let?afklares.?

Ved ans?ttelse p? samme offentlige institution (fakultet, forskningsenhed, faglig enhed, institut eller andet) som ans?geren, er du inhabil,?hvis:

 • ans?gningen ligger indenfor samme forskningsfaglige omr?de som dit?eget.
 • du er leder af en offentlig institution (f.eks. rektor eller lignende niveau) eller medlem af et ledende organ ved en offentlig institution, fakultet, en faglig enhed, en ph.d.-skole, et institut m.v. og den p?g?ldende offentlige institution m.v. er ans?ger, eller at en deltager i en ans?gning er ansat under dine?instruktionsbef?jelser.
 • ans?gningen/sagen har v?sentlig betydning for dit ans?ttelsessted, din egen ans?ttelse eller for forskningsgrupper du deltager eller indtil for nyligt var deltager?i.

Ved ans?ttelse (inkl. ledelses- og bestyrelsesposter) i samme private enhed som en deltager i en ans?gning, er du inhabil, hvis ans?gningen har betydning for den private?enhed.

I tilf?lde af ans?gningsrunder med 10 eller f?rre?ans?gninger:

 • er du inhabil i forhold til en ans?gning, er du ogs? inhabil i forhold til andre ans?gninger, hvis 10 ans?gninger eller derunder konkurrerer. Hvis den ans?gning din inhabilitet er knyttet til, afg?res endeligt og dermed udg?r af behandlingen, kan du deltage i behandlingen af de resterende?ans?gninger.
Effektm?ling og forskningsfaglig vurdering

Innovationsfondens form?l er at skabe v?kst, besk?ftigelse og l?se samfundsudfordringer. M?l, der bliver p?virket af mange faktorer og som derfor er komplekse at m?le. Her beskriver vi, hvordan Innovationsfonden griber effektm?lingen af sine investeringer?an.

Innovationsfonden investerer i forsknings- og innovationsprojekter for at styrke Danmarks v?kst og besk?ftigelse og for at l?se samfundsudfordringer. En v?sentlig foruds?tning for dette er dokumentationen af, at projekterne skaber et samfundsm?ssigt afkast, der p? b?de kort og lang sigt skaber v?rdi for Danmark. Innovationsfonden har derfor i juni 2016 udgivet en?publikation, der giver et indblik i, hvordan fonden f?lger, m?ler og dokumenterer effekter af?investeringerne.

Det er en kompleks opgave at foretage pr?cise m?linger af de enkelte projekters samfundsm?ssige afkast, da resultaterne kan v?re mangeartede. Ligesom de kan v?re p?virket af andre faktorer, der ligger uden for Innovationsfondens virke. Fondens publikation om effektm?ling beskriver derfor i videst muligt omfang, hvordan fonden foretager effektm?linger ved at forklare, hvilke metoder fonden har fundet mest relevante p? baggrund af national og international research s?vel som i t?t samarbejde med?OECD.

I mods?tning til private virksomheder har Innovationsfonden ikke en bundlinje, der entydigt kan vise, om investeringerne har v?ret profitable. Der er mange faktorer, der p?virker virksomhedernes og forskningsinstitutionernes aktiviteter og dermed effekterne af de projekter, som fonden investerer i. Alt efter kategorien og st?rrelsen af investeringen, dykker fonden derfor ned i de enkelte projekter for at klarg?re effekterne - f.eks. gennem interview med virksomhederne, universiteterne og brugerne af de nye l?sninger. Overordnet set og i andre projektkategorier vil fonden foretage kvantitative analyser af projekterne. Derudover er der en r?kke?afledte effekter?af fondens investeringer, som ogs? omtales i publikationen. For eksempel bidrager forsknings- og innovationsprojekter p? baggrund af konkurrenceudsatte midler til at styrke innovations- og iv?rks?tterkulturen i?Danmark.

Fonden har p? projektniveau en ambition om, at virksomhederne, der deltager i projekterne, skal vokse og ?ge deres v?rdiskabelse markant.?Se mere om?m?ls?tninger og indikatorer.?Samtidig er det hensigten, at forskningsresultater skal f?re til fremtidige innovationer. Innovationsfondens effektm?ling er en l?bende opgave, og fonden arbejder m?lrettet for at opsamle og m?le effekterne af sine aktiviteter i t?t samarbejde med danske og internationale samarbejdspartnere med henblik p? at dokumentere, at fondens investeringer har en positiv?samfundseffekt.

Dokumenter
Kontakt
Adresser og telefonnummer

Telefon: 61 90 50 00

(ml. kl. 9.00-15.00)

E-mail:?kontakt@innofond.dk?

Adresser:

Aarhus
Europaplads 2, 4. sal
8000 Aarhus C

K?benhavn
C/O Bloxhub
F?stningens Materialg?rd
Frederiksholms Kanal 30 A4
1220 K?benhavn K

Odense
Videnbyen
Cortex Park 26
5230 Odense M

Aalborg
NOVI 1
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Pressekontakt

Presse- og mediechef Jens Bomholt
Tlf. 61 90 50 45, mail:?jens.bomholt@innofond.dk

EAN og CVR

EAN:?5798000432864

CVR:?29035695

Logo og guidelines
Innovationsfondens logo

Danske logoer

Engelske logoer

Mangler du en version?af Innovationsfondens logo??

Kontakt venligst: line.skouboe@innofond.dk

Omtale af Innovationsfonden

N?r der bliver refereret til projekter med investering fra Innovationsfonden, skal de involverede altid sikre, at det tydeligt fremg?r, at der er tale om et projekt sammen med?Innovationsfonden.

Den danske hhv. engelske betegnelse er:
Innovationsfonden
Innovation Fund Denmark
N?r Innovationsfonden bliver omtalt p? hjemmesider, publikationer, pr?sentationsplancher, brochurer og lignende bedes det officielle logo?anvendt:

Der bedes henvist til Innovationsfondens hjemmeside med f?lgende?adresse:

www.www.xiamenzhenchengchexin.com

Innovationsfonden har positiv erfaring med at hj?lpe og bist? projekter og parter med presse- og medieindsats. Man er derfor velkommen til at kontakte Innovationsfonden i forbindelse med udarbejdelse af?PR-materiale, og Fonden stiller gerne sit pressenetv?rk til r?dighed. Se kontaktinformationer nederst. Innovationsfonden har ogs? en s?rlig kompetence med planl?gning af film og?video.

Ved omtale i?artikler, Powerpoints og anden form for dokumentation.
Anvend venligst f?lgende?tekst:

 • Acknowledgements:??This work is partly funded by the Innovation Fund Denmark (IFD) under?File No.?___.“
 • Kilder og bidragsydere:??Dette projekt?er delvist finansieret af Innovationsfonden?under fil nr ___ .??

Alle kan efter behov benytte sig af f?lgende faktabokse om?Fonden:

Innovationsfonden
Innovationsfonden investerer i udviklingen af ny viden og teknologi, der f?rer til styrkelse af forskning og innovative l?sninger til gavn for v?kst og besk?ftigelse i Danmark. Fonden har fokus p? at underst?tte l?sninger p? konkrete samfundsudfordringer og ?ge forsknings- og innovationsindsatsen i?virksomheder.

Innovation Fund Denmark
Innovation Fund Denmark invests in the development of new knowledge and technology creating growth and employment in Denmark. The Fund focuses on societal challenges, strengthens research and increases innovation commitment within private?companies.

Kontakt altid gerne Innovationsfonden, hvis der er sp?rgsm?l til?ovenst?ende.

Kontakt
Presse- og mediechef Jens Bomholt,?jens.bomholt@innofond.dk, tlf.?6190 5045
Kommunikationschef Pernille Rype,?pernille.rype@innofond.dk, tlf.6190?5060

Samarbejder
Gr?n projektbank

www.gr?nprojektbank.dk

Gr?n projektbank er et samarbejde mellem Milj?- og F?devareministeriet og Innovationsfonden under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I Gr?n Projektbank kan du finde alle projekter med st?tte fra GUDP og MUDP samt Innovationsfondens bioressourceomr?de i databasen.

Gr?n Projektbank blev etableret i 2019.

Virksomhedsguiden

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/

Virksomhedsguiden er et digitalt?redskab for virksomheder og erhvervsfremmeakt?rer, der samler indhold og tilbud p? tv?rs af myndigheder og erhvervsfremmeakt?rer til gavn for virksomhederne.

Virksomhedsguiden samler vejledning p? tv?rs af 16 forskellige myndigheder, de 6 nye erhvervshuse, kommunerne samt erhvervsfremmetilbud fra over 80 erhvervsfremmeakt?rer.

Virksomhedsguiden blev etableret?i?juni 2019.

V?kstfonden

https://vf.dk/

V?kstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, s? de kan skabe ny innovation, v?kst og arbejdspladser.

Publikationer
Investeringsstrategier og publikationer
Nyhedsbreve
2017