Privatlivspolitik for Innovationsfonden

Information om vores behandling af dine?personoplysninger.

Denne opdaterede udgave af vores privatlivspolitik tr?der i kraft den 29. november 2019.

1.?Indledning

Denne persondatapolitik vedr?rer vores behandling af dine personoplysninger, n?r vi er dataansvarlig. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). I f?lgende privatlivspolitik oplyser vi dig om, hvordan Innovationsfonden behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder du?har.

2. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du?os?

Innovationsfonden er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger?er:

Innovationsfonden
Europaplads 2, 4. sal
8000 Aarhus C
Telefonnr.:?+45 6190 5000
e-mail:?kontakt@www.xiamenzhenchengchexin.com
CVR: 29035695
Website:?www.xiamenzhenchengchexin.com

3. Kontaktoplysninger p??databeskyttelsesr?dgiver

Har du sp?rgsm?l til behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores?databeskyttelsesr?dgiver:

Lennart Andersen, Chefjurist
Telefonnr.:?+45 6190 5073
e-mail:?kontakt@innofond.dk

4. Innovationsfonden sikrer fair og transparent behandling af?personoplysninger

N?r Innovationsfonden beder dig om at stille dine personoplysninger til r?dighed for os, oplyses du om, hvilke oplysninger der behandles om dig og til hvilket form?l. Du modtager oplysning herom senest p? tidspunktet for indsamling af dine?personoplysninger.?

Hvis Innovationsfonden indhenter oplysninger om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyses dette til dig, i det omfang fonden er forpligtet hertil, s? vidt muligt 10 dage efter, at de p?g?ldende personoplysninger er indhentet. Innovationsfonden oplyser ogs? om form?let med indhentningen og det hjemmelsgrundlag, der giver Innovationsfonden adgang til at behandle dine?personoplysninger.

5. Form?let med behandlingen af dine personoplysninger og retsgrundlaget?herfor

Vi behandler personoplysninger om bl.a. ans?gere til fondens ordninger, medarbejdere og samarbejdspartnere, i det omfang, at det er n?dvendigt for at l?se fondens opgaver, og der er et lovligt grundlag herfor. Nedenfor kan du l?se n?rmere om vores behandling af personoplysninger inden for forskellige omr?der.

Fonden kan dog ogs? behandle personoplysninger i andre sammenh?nge. Er du f.eks. ans?ger til en stilling i fonden, vil du modtage s?rskilt oplysning med n?rmere informationer om behandlingen af dine oplysninger.

5.1 Ans?gninger og bevillinger

Innovationsfonden behandler oplysninger om dig, n?r du indg?r i ans?gninger til en af Innovationsfondens ordninger (f.eks. Grand Solutions, InnoBooster, InnoFounder eller erhvervsforsker-ordninger) eller i et projekt, som Innovationsfonden har bevilliget tilskud?til.

Form?let med behandlingen er, at fonden kan vurdere, om ans?ger eller bevillingsmodtager (f.eks. en virksomhed eller et universitet) r?der over de rette kompetencer og n?dvendige ressourcer for at gennemf?re et projekt, hvor der er ans?gt om eller bevilliget tilskud, at identificere kontaktpersoner, at foretage ?konomiopf?lgning, herunder at udbetale tilskud, og at administrere deltagelse i fondens vidensaktiviteter (f.eks. deltagelse i kursus for erhvervsforskere).??

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med ans?gninger og bevillinger er lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond og bekendtg?relse nr. 1150 af 25. oktober 2017 om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Innovationsfond jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra g. Oplysninger om?CPR-nr. behandles efter databeskyttelseslovens §?11, stk. 1.

Endvidere kan oplysningerne blive anvendt til statistiske eller videnskabelige form?l, herunder til analyse- eller evalueringsopgaver.? Form?let er her at kunne gennemf?re statistiske unders?gelser om forskellige emner.??

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med statistiske unders?gelser er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens §?10.

5.2 Nyhedsbrev, events og hjemmesiden

Innovationsfonden behandler oplysninger om dig, hvis du tilmelder dig et abonnement p? vores nyhedsbrev eller tilmelder dig til en af fondens events. Form?let er at kunne identificere og kontakte dig for at kunne administrere dit abonnement og dine tilmeldinger, herunder at fremsende nyhedsbreve og?invitationer.

Herudover indsamler vi oplysninger via s?kaldte cookies i forbindelse med din brug af Innovationsfondens hjemmeside. Form?let er tilpasse indhold, funktioner og analysere trafikken p??hjemmesiden.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger i forbindelse med abonnement p? nyhedsbreve og i cookies er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om?samtykke.

I forbindelse med Innovationsfondens tilbagevendende prisuddelings-event modtager fonden indstillinger til prismodtagere fra andre, f.eks. erhvervslivets organisationer og universiteter. Form?let er at udv?lge kandidater til modtagere af fondens?priser.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser. Innovationsfondens legitime interesser er at kunne afholde prisuddelingen, hvor du kan komme i betragtning til modtagelse af Innovationsfondens?priser.

5.3 Forskningsfaglige vurderinger

Fonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ans?gninger for de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger, som ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. Fonden behandler i den forbindelse oplysninger om personer, der indg?r forskningsans?gningerne. Der er tale om administrativt personale og forskere, der skal gennemf?re projektet. Form?let er at vurdere om personerne besidder relevant forskningsfaglig indsigt til at kunne gennemf?re?projektet.

Endvidere behandler fonden oplysninger om medlemmer af andre ministeriers forskningsudvalg, n?r fonden godkender sammens?tningen af udvalget. Form?let er at vurdere om udvalget besidder relevant forskningsfaglig?indsigt.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med forskningsfaglig godkendelse af ans?gninger og andre ministeriers forskningsudvalg er § 5 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks?Innovationsfond, jf. databeskyttelsesforordningens artikel ?6, stk. 1 litra e og artikel 9, stk. 2, litra g.

5.4 Aktindsigt

Fonden behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af anmodninger om?aktindsigt.

Form?let med behandlingen er at kunne besvare anmodninger om?aktindsigt.

Retsgrundlaget er forvaltningslovens kap. 4, offentlighedsloven og milj?oplysningsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

5.5 Whistleblower-ordning

Fondens privatlivspolitik for behandling af personoplysninger i forbindelse med whistleblower-ordningen kan ses her.

5.6 Udpegning af medlemmer til udvalg, paneler og arbejdsgrupper m.v.

Fonden behandler personoplysninger i forbindelse med udpegning af medlemmer til fondens udvalg, paneler, arbejdsgrupper mv.

Form?let med behandling af personoplysninger er at kunne udpege et medlem til det p?g?ldende udvalg, panel, arbejdsgruppe mv.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i udpegningen af medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper mv. er normalt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, hvorefter fonden kan behandle almindelige personoplysninger, n?r behandlingen er n?dvendig af hensyn til udf?relse af en opgave, der henh?rer under offentlig myndighedsud?velse, som fonden har f?et p?lagt. Opgaven med at udpege medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper m.v. f?lger i visse tilf?lde af konkrete lovbestemmelser.

6. Retten til at tr?kke samtykke?tilbage

Du kan til enhver tid tr?kke dit samtykke tilbage. Dette kan du bl.a. g?re ved at kontakte os p? de kontaktoplysninger, der fremg?r?ovenfor.

Hvis du v?lger at tr?kke dit samtykke tilbage, p?virker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger p? baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetr?kningen. Hvis du tilbagetr?kker dit samtykke, har det derfor f?rst virkning fra dette?tidspunkt.

7. Overf?rsel til modtagere i internationale organisationer og?tredjelande

Innovationsfonden deltager i en r?kke internationale programmer med f?lles programsekretariater, herunder?ERA-NET, Eurostars,?EUREKA?og nordiske programmer. Fonden modtager ans?gninger m.v. med personoplysninger fra programsekretariaterne, men fonden overf?rer ikke personoplysninger til sekretariaterne eller andre?lande.

Innovationsfonden deltager endvidere i bi- og multilaterale programmer uden f?lles programsekretariater. I disse programmer sender ans?ger direkte ans?gningerne til hver af deltagende landes administrative myndigheder?m.v.

8. Hvilke oplysninger?indsamles?

Vi indsamler og behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (CPR-nr.), om dig. Se n?rmere om de forskellige kategorier?nedenfor.

8.1 Ans?gninger og?bevillinger

Ved ans?gninger til og projektbevillinger fra Innovationsfondens ordninger kan Innovationsfonden indsamle og behandle f?lgende?oplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. og?CPR-nummer.
  ?
 • CV, herunder k?n, titel eller stillingsbetegnelse, organisationstilknytning eller arbejdssted, nationalitet, uddannelsesretning samt -sted og -tidspunkt, eksamensbevis (karakterer mv.), oplysning om artikler og udtagne patenter, kompetencebeskrivelse og evt.?billede.
  ?
 • Oplysninger om en persons helbred (typisk oplysning om graviditet i forbindelse med behandling af anmodning om forl?ngelse af projektperiode).
  ?
 • Virksomhedsoplysninger, herunder oplysninger om?CVR-nummer (evt. P-nummer), ?konomi og?momsnr.
  ?
 • Bankoplysninger, herunder registrerings- og?kontonr.

8.2 Nyhedsbrev, events og?hjemmesiden

Ved tilmelding til nyhedsbrev og events indsamler og behandler vi f?lgende?oplysninger:

 • e-mailadresse
 • Navn
 • Titel eller?stillingsbetegnelse
 • Organisation

Ved brug af hjemmesiden indsamler og behandler vi f?lgende?oplysninger:

 • Hvilken type anvendt enhed – f.eks.?PC?eller?tablet
 • Browser type og?sprogindstilling
 • Delvis?IP-adresse (ikke de sidste fire?cifre)
 • Informationer om dit bes?g p? vores hjemmeside?(cookie)

Ved Innovationsfondens prisuddelings-event indsamles og behandles desuden de kategorier af oplysninger, som fremg?r ovenfor i forbindelse med ans?gninger og?bevillinger.

8.3 Forskningsfaglige vurderinger

Ved forskningsfaglige vurderinger af ans?gninger til andre ministeries uddeling af statslige forskningsbevillinger indsamler og behandler Innovationsfonden de personoplysninger, der indg?r i forskningsans?gningerne.

Endvidere indsamler og behandler fonden oplysninger om medlemmer af andre ministeriers forskningsudvalg, n?r fonden godkender udvalget. ?

Der er i begge situationer typisk tale om kontaktoplysninger, CV og andre almindelige personoplysninger.

8.4 Aktindsigt

Fonden behandler kontaktoplysninger p? den person, der henvender sig. Det kan ogs? v?re n?dvendigt at behandle andre personoplysninger med henblik p? at besvare henvendelsen, typisk hvis andre personoplysninger n?vnes i det materiale, der anmodes om aktindsigt i. Der vil oftest v?re tale om almindelige oplysninger, men afh?ngigt af henvendelsen kan der ogs? v?re tale om f?lsomme oplysninger.

8.5 Whistleblower-ordning

Fondens privatlivspolitik for behandling af personoplysninger i forbindelse med whistleblower-ordningen kan ses her.

8.6 Udpegning af medlemmer til udvalg, paneler og arbejdsgrupper m.v.

Fonden behandler kontaktoplysninger, CV og andre almindelige oplysninger med henblik p? at kunne udpege medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper mv.

9. Hvor stammer dine personoplysninger?fra?

9.1 Ans?gninger og?bevillinger

Hovedparten af de personoplysninger, som Innovationsfonden behandler, kommer direkte fra ans?gere til fondens ordninger og fra bevillingsmodtagere. I nogle tilf?lde indsender ans?ger eller bevillingsmodtager personoplysninger om andre medans?gere og bevillingsmodtagere eller potentielt kommende ansatte, f.eks. i form af kontaktoplysninger eller?CV’ere.

Innovationsfonden modtager endvidere ans?gninger til forskningsbevillinger fra de forskellige ministeries uddeling af statslige?forskningsbevillinger.

I forbindelse med internationale programmer modtager fonden ans?gninger fra f?lles programsekretariater, f.eks.?Eurostars-sekretariatet.

9.2 Nyhedsbrev, events og hjemmesiden

Personoplysninger indhentet i forbindelse med tilmeldinger til abonnement p? fondens nyhedsbreve, events og brug af hjemmesiden kommer fra den, der tilmelder sig og bruger fondens?hjemmeside.?

Ved indstillinger til Innovationsfondens prisuddelings-event modtager fonden personoplysninger om indstillede kandidater til priserne fra andre, f.eks. erhvervslivets organisationer og?universiteter.

9.3 Forskningsfaglige vurderinger

Fonden modtager forskningsans?gninger, der bl.a. andet indeholder personoplysninger, fra de ministerielle myndigheder, der udm?nter forskningspuljerne. Endvidere modtager fonden fra myndighederne CV’er p? kandidater til ministeriernes forskningsudvalg, hvis sammens?tning skal godkendes af fonden.

9.4 Aktindsigt

Kontaktoplysninger stammer fra den person, der henvender sig til fonden. Ved andre typer oplysninger afh?nger det af den konkrete sag, hvor oplysningerne stammer fra.

9.5 Whistleblower-ordning

Fondens privatlivspolitik for behandling af personoplysninger i forbindelse med whistleblower-ordningen kan ses her.

9.6 Udpegning af medlemmer til udvalg, paneler og arbejdsgrupper m.v.

Personoplysninger kommer fra forskellige kilder, herunder fra erhvervslivets organisationer, Danske Universiteter og offentlige myndigheder. Visse oplysninger indhentes fra den person, der udpeges.

10. Opbevaring af indsamlede?personoplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, det er n?dvendigt og tilladt i henhold til?lovgivningen.

Nedenfor kan du l?se n?rmere om, hvor lang tid vi opbevarer personoplysninger inden for forskellige omr?der.

10.1 Ans?gnings- og bevillingssager

Ans?gningssager journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. ?r). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer fonden en kopi i ca. 5 ?r afh?ngigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i fonden.

Bevillingssager journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. ?r).

Bevillingssager, hvor fonden har bevilliget tilskud i henhold til EU-Kommissionens gruppefritagelsesforordning for statsst?tte (nr. 651/2014), opbevares i ti ?r fra det tidspunkt, hvor den seneste st?tte blev tildelt i henhold til ordningen. Retsgrundlaget er artikel 12(1) i gruppefritagelsesforordningen.

Bevillingssager, hvor fonden har bevilliget tilskud i henhold til EU-Kommissionens forordning for de minimis-st?tte (nr. 1407/2013), opbevares i ti regnskabs?r regnet fra det tidspunkt, hvor st?tten blev ydet. Retsgrundlaget er artikel 6(4) i de minimis-forordningen.

10.2 Nyhedsbrev, events og hjemmesiden

Vi opbevarer dine oplysninger om dit abonnement p? nyhedsbrevet, indtil du afmelder dig, hvorefter oplysningerne?slettes.

Ved tilmelding til events opbevarer vi dine oplysninger frem til fire uger efter afholdelsen af eventen, hvorefter oplysningerne?slettes.

Ved bes?g p? Innovationsfondens hjemmeside lagres cookies p? din egen enhed, f.eks. en computer. Du kan du afvise cookies p? din computer ved at ?ndre indstillingerne i din browser. Du kan ogs? slette cookies fra Innovationsfondens hjemmeside p? din computer. Hvordan du g?r det afh?nger af, hvilken browser du?anvender.

10.3 Forskningsfaglige vurderinger

Dokumenter vedr?rende forskningsfaglig vurderinger og godkendelse af ministeriernes forskningsudvalg journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. ?r). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer fonden en kopi i ca. 5 ?r afh?ngigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter dokumenternes slettes i?fonden.

10.4 Aktindsigtssager

Aktindsigtssager journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. ?r). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer fonden en kopi i ca. 5 ?r afh?ngigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter dokumenternes slettes i?fonden.

10.5?Whistleblower-ordning

Fondens privatlivspolitik for behandling af personoplysninger i forbindelse med whistleblower-ordningen kan ses her.

10.6 Udpegning af medlemmer til udvalg, paneler og arbejdsgrupper m.v.

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. ?r). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer fonden en kopi i ca. 5 ?r afh?ngigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i fonden.

11. Modtagere eller kategorier af?modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger i de tilf?lde, som omtales n?rmere?nedenfor.

11.1 Eksterne bed?mmelser

I nogle af Innovationsfondens ordninger (f.eks. Grand Solutions) videregiver fonden ans?gninger til eksterne faglige eksperter med henblik p? at indhente faglige bed?mmelser af ans?gninger. Det fremg?r af retningslinjerne for hver enkelt ordning i hvilket omfang der benyttes eksterne faglige bed?mmelser. Fonden videregiver undertiden ogs? ans?gninger til eksterne faglige eksperter med henblik p? at indhente forskningsfaglige vurderinger af ans?gninger for andre ministeriers uddeling af statslige?forskningsbevillinger.

11.2 Skat

Oplysninger om tilskud indberetter Innovationsfonden til Skat ved brug af tilskudsmodtagers?CPR-nummer,?CVR- eller?SE-nummer.

11.3 Statens Administration

Til brug for udbetaling af tilskud videregives oplysninger om tilskudsmodtagers?CPR-nummer,?CVR- eller?SE-nummer til Statens?Administration.

11.4 Eksterne r?dgivere

Innovationsfonden kan videregive oplysninger til eksterne r?dgivere, hvis der er behov for det, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Innovationsfondens legitime interesser er at kunne modtage?r?dgivning.

11.5 Administration af bevillingssager

Innovationsfonden videregiver personoplysninger fra bevillingssager til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesst?tte, der varetager den ?konomiske administration af bevillingssager i flere?ordninger.

11.6 Tjenesteudbydere og databehandlere, der udf?rer arbejde p? vores vegne

Innovationsfonden anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udf?rer arbejde p? vores vegne, herunder serverhosting, systemvedligeholdelse og e-mail service (f.eks. Statens?IT). Disse samarbejdspartnere kan f? adgang til oplysninger i det omfang, det er n?dvendigt for at levere deres tjenester og?services.

Samarbejdspartnerne vil v?re kontraktligt forpligtet til at behandle alle oplysninger fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende oplysninger til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for?Innovationsfonden.?

11.7 Videregivelse af ans?gningsdata til statistiske og videnskabelige form?l

Innovationsfonden videregiver ans?gningsoplysninger, f.eks. virksomhedens navn, CVR-nr., ans?gnings?r, projekttitel, projektstart- og slutdato, bevillingsst?rrelse samt bevillingsstatus (afslag/tilsagn), til Styrelsen for Forskning og Uddannelses InnovationDanmark?database og til andre, herunder f.eks. andre offentlige institutioner (f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udf?rer en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig?institution.

InnovationDanmark databasen bliver alene anvendt til statistiske og videnskabelige?form?l.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil efter anmodning fra tredje part udlevere InnovationDanmark?databasen til statistiske og videnskabelige form?l. Typisk er tredjepart andre offentlige institutioner (f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udf?rer en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig?institution.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan oplyse om, hvem der har f?et udleveret databasen til statistiske og videnskabelige form?l. Yderligere sp?rgsm?l om InnovationDanmark databasen skal rettes til Innovationsfonden eller Styrelsen for Forskning og?Uddannelse.

11.8 Arkiv

Innovationsfonden afleverer personoplysninger m.v. til Rigsarkivet i overensstemmelse med?arkivlovgivningen.

12. Dine?rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en r?kke rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om?dig.?

Hvis du vil g?re brug af dine rettigheder skal du kontakte?os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at f? indsigt i de oplysninger, som vi behandler om?dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at f? urigtige oplysninger om dig selv?rettet.

Ret til sletning
I s?rlige tilf?lde har du ret til at f? slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning?indtr?ffer.

Ret til begr?nsning af behandling
Du har visse tilf?lde ret til at f? behandlingen af dine personoplysninger begr?nset. Hvis du har ret til at f? begr?nset behandlingen, m? vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik p? at retskrav kan fastl?gges, g?res g?ldende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige?samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilf?lde ret til at g?re indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine?personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilf?lde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinl?sbart format samt at f? overf?rt disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden?hindring.

Mere information om rettigheder
Du kan l?se mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder p??www.datatilsynet.dk.

13.?Klagevejledning

Du har ogs? ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den m?de, vi behandler dine personoplysninger p?. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger p??www.datatilsynet.dk.