Erhvervsforsker

Er du et forskertalent med mod p? en karriere i?erhvervslivet?
?

Eller er du i en virksomhed eller p? et universitet og har ideen til et forskningsprojekt, som kan skabe kommerciel v?rdi for?virksomheden??
?

Erhvervsforsker investerer i Erhvervs-ph.d?og Erhvervspostdoc-projekter. I begge forl?b ans?ttes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives p?, eller arbejder sammen med, en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder p? det samme forskningsprojekt begge?steder.

  Innovationsfonden investerer i forskningsprojekter inden for alle fagomr?der, s? l?nge det er et forskningsprojekt af h?j kvalitet og med kommerciel relevans for?virksomheden.

  Opdaterede retningslinjer i oktober 2019
  Pr. 10. oktober 2019 har vi opdateret retningslinjerne for?Erhvervs-ph.d. og Erhvervspostdoc med en?r?kke sm?, men vigtige pr?ciseringer, bla. for ?ge transparens?i?vurderingskriterier.

  For Erhvervs-ph.d.-kandidater?indf?res derudover en forenkling af dispensationsreglerne mht. karakterkrav.

  Erhvervs-ph.d. Erhvervsforsker e-f
  Erhvervspostdoc Erhvervsforsker e-f
  S?rligt erhvervsforskeropslag: cirkul?rt byggeri Erhvervsforsker e-f
  Erhvervs-ph.d.
  Retningslinjer for Erhvervs-ph.d.

  En Erhvervs-ph.d. er et tre?rigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemf?res i samarbejde mellem en virksomhed, en kandidat og et universitet

  • Den Erhvervs-ph.d.-studerende er ansat med l?n i den private virksomhed og indskrevet p? universitetet. Vedkommende?deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al sin tid p? projektet.
  • Virksomheden og universitetet modtager tilskud fra Innovationsfonden til at d?kke deres udgifter.

  Hvad f?r du ud af et forl?b som Erhvervs-ph.d.?

  • Projektet giver kandidaten mulighed for at gennemf?re et forskningsprojekt, hvor resultaterne bringes i anvendelse.
  • Virksomheden f?r en kandidat, der kan gennemf?re et forskningsprojekt af h?j kvalitet og skabe resultater, der kan f?re til kommerciel gevinst. Samtidig f?r virksomheden styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmilj?et.
  • Universitetet f?r styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.

  Retningslinjer for Erhvervs-ph.d.?
  Dokumentet fasts?tter betingelserne for ans?gning, forl?b og finansiering af projekter. Du kan finde retningslinjerne nedenfor.

  Alle ans?gninger og bevillinger behandles i henhold til det s?t retningslinjer, der gjaldt p? ans?gningstidspunktet. ?ndringer i opdaterede retningslinjer g?lder dermed kun for ans?gninger indsendt fra og med retningslinjernes?dato.

   Dokumenter
   Ans?gningsfrister og skabeloner

   Ans?gningsfrister?

   Almindelig Erhvervs-ph.d.

   • tirsdag d.?24. september 2019, kl. 12.00
   • torsdag d. 9. januar 2020, kl. 12.00
   • torsdag d. 30. april 2020, kl. 12.00
   • torsdag d. 17. september 2020, kl. 12.00

   Offentlig?Erhvervs-ph.d.

   • tirsdag d. 8. oktober 2019 kl. 12:00
   • onsdag d. 30. september 2020, kl. 12.00

   Du starter en ans?gning under ’S?gemuligheder’ i systemet e-grant. V?r opm?rksom p?, at en ans?gning tidligst?kan oprettes i systemet 6 uger f?r ans?gningsfristen.

   I ans?gningsblanketten skal I indtaste oplysninger om projekt og projektdeltagere samt vedh?fte en r?kke bilag i pdf-format.?P? selve ans?gningsblanketten er der vejledning i, hvordan du udfylder de forskellige afsnit. Du kan finde en udskrift af ans?gningsblanketten nedenunder.

   Bem?rk: Det skal v?re projektets virksomhedsvejleder, der opretter ans?gningen. Virksomhedsvejlederen kan herefter give andre mulighed for at arbejde p? ans?gningen inde i selve systemet.

   Disse bilag skal altid vedh?ftes?ans?gningen:

   • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og?universitet)?
   • Cv for hver enkelt vejleder p??h?jst to sider
    • Cv for virksomhedsvejledere skal indeholde?uddannelser
    • Cv for universitetsvejledere skal indeholde liste over udvalgte?publikationer
   • Underskrifter
   • Kandidatens cv og fulde eksamensbeviser (b?de kandidat- og?bacheloruddannelse)?
   • Ved dansk uddannelse:?Karakterberegningsskema?
   • Ved udenlandsk uddannelse:?Dokumentation for kandidatens placering p? studieretningens??rgang

   Til bilag med projektbeskrivelse, karakterberegninger og underskrifter skal du bruge skabeloner, som du kan finde nedenunder. Find ogs? en FAQ om udregning af karaktergennemsnittet.

   Det er muligt for en privat virksomhed at s?ge uden kandidat. Hvis projektet godkendes, skal I finde kandidaten bagefter. Hvis I s?ger uden en Erhvervs-ph.d., skal I vedh?fte tomme bilag i stedet for bilagene om?kandidaten.

   Dokumenter
   Kick-off for nye projekter

   Hvis I f?r godkendt jeres ans?gning,?skal jeres Erhvervs-ph.d.,?hovedvejlederen i virksomheden?og hovedvejlederen p? universitetet deltage i et f?lles Kick-off-arrangement.?

   L?s mere om n?ste kick-off arrangement?d. 18. februar?2020

   L?nniveau

   En Erhvervs-ph.d.-studerende skal mindst have samme samlede l?n (l?n + pension) som en almindelig universitetsansat ph.d.-studerende. AC-overenskomsten regulerer l?nnen for ph.d.-studerende, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8.

   Per 1. oktober?2019?er l?ntrinnene inkl. till?g og pension f?lgende per m?ned efter?anciennitet:

   • 1. ?r, l?ntrin 4:?31.810?kr.
   • 2. ?r, l?ntrin 4:?31.810?kr.?
   • 3. ?r, l?ntrin 5:?34.177?kr.?
   • 4. ?r, l?ntrin 6: 36.337?kr.?
   • 5. ?r, l?ntrin 8: 38.464?kr.?

   L?nancienniteten forh?jes med det tidsrum, som den studerende har v?ret besk?ftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Hvis man g?r lige fra kandidat- til ph.d.-uddannelsen, begynder man derfor p? l?ntrin?4.

   Den overenskomstm?ssige l?n er en minimumsl?n. Som?Erhvervs-ph.d.-kandidat?har du mulighed for at forhandle dig frem til en h?jere l?n. Du skal i det hele taget betragte din ans?ttelse som Erhvervs-ph.d. som en hvilken som helst anden?i forhold til forhandling af ans?ttelsesvilk?r. Det betyder, at du ogs? kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilk?r. Ans?ttelsen skal som minimum v?re p? almindelige?funktion?rbetingelser.

   V?r opm?rksom p?, at der skal v?re indg?et en egentlig ans?ttelseskontrakt, der frig?r den Erhvervs-ph.d-studerende?fra alle andre opgaver end projektet og uddannelsen under projektforl?bet. Herudover skal I v?re opm?rksomme p?, at konkurrenceklausuler eller lignende i ans?ttelseskontrakten ikke m? begr?nse kandidatens mulighed for at opn? ans?ttelse andre steder. Ligeledes m? ans?ttelseskontrakten ikke indeholde uddannelsesklausuler eller lignende, der p?l?gger kandidaten at godtg?re virksomhedens udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet projekt som Erhvervs-ph.d.

   Innovationsfonden tilr?der, at I s?ger r?dgivning hos en fagforening eller et?HR-kontor vedr. l?nforhold?og ovenst?ende satser skal ses som?vejledende.?

   Inspirationsvideoer

   ?

   ?

   Erhvervs-ph.d-kursus

   Innovationsfonden afholder et?obligatorisk kursus for alle Erhvervs-ph.d.-studerende.?Kurset varetages af CBS. Det overordnede form?l?er at?kl?de de studerende?p? til at varetage rollen som Erhvervsforsker?under og efter?studiet.

   Erhvervs-ph.d.-kurset er beregnet til, at du tager det i begyndelsen af forl?bet, og du f?r mest ud af kurset ved at deltage tidligt i dit projekt. Derfor opfordrer vi dig til at melde dig til det f?rste kursus efter?projektstart.

   OBS: Kurset er kun for Erhvervs-ph.d.-kandidater, der er blevet godkendt fra f?rste runde 2017 og frem.

   Kursusdatoer

   Kommende kursusdatoer?ligger som f?lger:

   • Modul 1:?9.-10. oktober 2019
   • Modul 2:?27.-28. april 2020
   • Modul 3:??1. oktober 2020

   Tilmelding

   CBS?st?r for kursusforl?bet. Undervisning, faciliteter og administration i forbindelse med kurset varetages i samarbejde?med?Innovationsfonden.??

   Kursets delm?l?er, at den Erhvervs-ph.d-studerende:

   • tilegner sig praktiske og teoretiske redskaber til at styre et forskningsprojekt, der g?r p? tv?rs af akademiske kulturer og forretningskulturer og ofte ikke har en klar hierarkisk?struktur
   • f?r redskaber til at beg? sig i akademiske og kommercielle milj?er og f?r det bedste ud af?begge
   • f?r v?rkt?jer til at oms?tte egen og anden forskning til innovation og forretningsm?ssig?v?rdi
   • opn?r forst?else for sin potentielle impact som erhvervsforsker og projektets impact i et virksomheds- og samfundsperspektiv samt bliver i stand til at agere i forhold?dertil
   • f?r skabt et fagligt og socialt netv?rk med andre?Erhvervs-ph.d.'en.?

   Kurset er normeret til 5 ECTS point og best?r af tre moduler. Det er obligatorisk?for alle godkendte Erhvervs-ph.d.-studerende?at deltage i alle tre moduler.

   Den studerende deltager s?ledes i tre moduler henover en et-?rig periode fra projektets start. To af modulerne foreg?r som internat, hvor alle p? holdet?er samlet uanset valg af?moduler.

   Erhvervspostdoc
   Retningslinjer for Erhvervspostdoc-projekter

   Et Erhvervspostdoc-forl?b er et samarbejde mellem en Erhvervspostdoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om l?sning af konkrete?forskningsopgaver.

   • En ErhvervsPostdoc er ansat i den private virksomhed og samarbejder med?forskningsinstitutionen
   • ErhvervsPostdoc’en ans?ttes med l?n i virksomheden under?projektet
   • Virksomheden og forskningsinstitutionen stiller begge en mentor til r?dighed for Erhvervspostdoc’en

   Hvad f?r du ud af et?Erhvervspostdoc-forl?b?

   • Projektet giver Erhvervspostdoc’en et unikt kompetencel?ft i dennes karriereudvikling ved at kombinere forskningskompetencer med erfaringer og mindset fra?erhvervslivet.
   • Virksomheden f?r mulighed for at l?se konkrete forskningsopgaver og f?r samtidig styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i?universitetsmilj?et.
   • Den offentlige forskningsinstitution f?r styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny?forskning.

   Retningslinjer for Erhvervspostdoc er det dokument, der fasts?tter betingelserne for ans?gning, forl?b og finansiering af Erhvervspostdoc-projekter. Du kan finde retningslinjerne i h?jre?side.

   Retningslinjerne er opdateret den 6. juli 2018. ?ndringer g?lder kun for ans?gninger indsendt fra og med denne dato.

   Dokumenter
   Ans?gningsfrister og skabeloner

   Nederst?kan du finde relevante dokumenter til brug ved ans?gningen.

   Almindelig?Erhvervspostdoc

   • tirsdag d. 24. september 2019, kl.?12.00
   • torsdag d. 9. januar 2020, kl. 12.00
   • torsdag d. 30. april 2020, kl. 12.00
   • torsdag d. 17. september 2020, kl. 12.00

   Offentlig Erhvervspostdoc

   • tirsdag d. 8. oktober 2019, kl.?12.00
   • onsdag d. 30. september 2020, kl. 12.00?

   Du starter en ans?gning under ’S?gemuligheder’ i e-grant. V?r opm?rksom p?, at ans?gningen tidligst kan oprettes 6 uger f?r ans?gningsfristen.

   I ans?gningsblanketten i e-grant skal du skrive oplysninger om projekt og projektdeltagere samt vedh?fte en r?kke bilag i pdf-format.?P? selve ans?gningsblanketten er der vejledning i, hvordan du udfylder de forskellige afsnit. Du kan finde en udskrift af ans?gningsblanketten nedenunder.

   Bem?rk: Det skal v?re projektets virksomhedsmentor, der opretter ans?gningen. Virksomhedsmentoren kan herefter give andre mulighed for at arbejde p? ans?gningen og tilknytte deltager i e-grant.

   Disse bilag skal altid vedh?ftes?ans?gningen:

   • Projektbeskrivelse (inkluderer beskrivelse af virksomhed og?forskningsinstitution)?
   • Projektbudget for forskningsinstitution (virksomhedens budget angives inde i selve e-grant-blanketten)
   • Cv for hver enkelt mentor p??h?jst to sider.?Evt.?publikationer og patenter b?r fremg? af cv’erne
   • Underskrifter
   • Erhvervspostdoc-kandidatens cv?
   • Erhvervspostdoc-kandidatens ph.d.-bevis eller erkl?ring fra ph.d.-vejleder om aflevering og vellykket forsvar af ph.d.-afhandling senest seks m?neder efter ans?gningsfrist

   Til bilag med projektbeskrivelse, forskningsinstitutionens projektbudget og underskrifter skal du bruge skabeloner, som du kan finde nedenunder.

   Det er muligt for en privat virksomhed at s?ge uden kandidat. Hvis projektet godkendes, skal I finde kandidaten bagefter. Hvis I s?ger uden Erhvervspostdoc-kandidat, skal I vedh?fte tomme bilag i stedet for bilagene om?kandidaten.

   Dokumenter
   L?nniveau

   En Erhvervspostdoc skal mindst have samme samlede l?n (l?n + pension) som en universitetsansat postdoc. AC-overenskomsten regulerer l?nnen for postdoc-ansatte, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8 og f?r et fast till?g p? 4.345,40 kr. om m?neden.

   Pr. 1. oktober 2019?er l?ntrinnene inkl. pension og till?g per m?ned efter?anciennitet:

   • 1. ?r, l?ntrin 4:?35.714?kr.
   • 2. ?r, l?ntrin 4: 35.714?kr.
   • 3. ?r, l?ntrin 5: 38.082?kr.
   • 4. ?r, l?ntrin 6: 40.241?kr.
   • 5. ?r, l?ntrin 8:?42.369?kr.

   L?nancienniteten forh?jes med det tidsrum, som den postdoc-ansatte har v?ret besk?ftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Idet en postdoc-ansat typisk allerede har mindst 3 ?rs ans?ttelse som ph.d.-studerende, begynder de som regel p? l?ntrin 5 eller?h?jere.

   Den overenskomstm?ssige l?n er en minimumsl?n. Som Erhvervspostdoc har du naturligvis mulighed for at forhandle dig frem til en h?jere l?n. Du skal i det hele taget betragte din Erhvervspostdoc-ans?ttelse som en hvilken som helst ans?ttelse i forhold til forhandling af ans?ttelsesvilk?r. Det betyder, at du ogs? kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilk?r. Ans?ttelsen skal som minimum v?re p? almindelige funktion?rbetingelser. V?r ogs? opm?rksom p?, at konkurrenceklausuler eller lignende i ans?ttelseskontrakten ikke m? begr?nse Erhvervspostdoc’ens mulighed for at opn? ans?ttelse andre steder.

   Innovationsfonden tilr?der, at I s?ger r?dgivning hos en fagforening eller et?HR-kontor vedr. l?nforhold?og ovenst?ende satser skal ses som?vejledende.

   R?d og vejledning Erhvervspostdoc
   Erhvervsforsker senior
   ?bning af Erhvervsforsker senior udskydes

   Innovationsfonden har valgt at udskyde ?bningen af det nye program ’Erhvervsforsker senior/Industrial Fellow’ til efter?ret 2020.

   N?r den pr?cise ans?gningsfrist er fastlagt, vil det blive annonceret via Innovationsfondens nyhedsbrev og sociale medier.

   Retningslinjerne vil v?re tilg?ngelige p? Innovationsfondens hjemmeside mindst et halvt ?r f?r ans?gningsfristen.

   Viden om
   Publikationer

   The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income

   Publiceringsdato: 10. juli 2013
   ISBN: 978-87-92776-68-6
   Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
   Publikations?r: 2012
   Sideantal: 35
   En unders?gelse af besk?ftigelsen for Erhvervs-ph.d.'er?og ordin?re ph.d.'er viser, at besk?ftigelsen for begge grupper generelt er h?j. Unders?gelsen viser ligeledes, at Erhvervs-ph.d.-kandidater?typisk er ansat i den private sektor i specialiststillinger med h?je l?nninger, mens ordin?re ph.d.'er typisk ans?ttes i det offentlige med relativt?lavere l?nninger. Unders?gelsen viser, at besk?ftigelsen blandt f?rdige Erhvervs-ph.d-kandidater?er h?j. Rapporten er p? engelsk med et dansk resumé.
   Hent publikation (pdf)
   ?

   Ordningen for Erhvervs-ph.d.?- en videnindsamling

   Publiceringsdato: 19. marts 2013
   Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
   Publikations?r: 2013
   Sideantal: 40
   Styrelsen for Forskning og Innovation har gennemf?rt en videnindsamling for at l?re mere om, hvordan studerende og vejledere oplever at indg? i Erhvervs-ph.d.-ordningen, og om hvordan projekterne er organiseret i praksis.
   Hent publikation?(pdf)

   Analysis of the Industrial PhD Programme

   Publiceringsdato: 23. februar 2011
   Internet ISBN: 978-87-92372-65-9
   Udgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
   Publikations?r: 2011
   Sideantal: 43
   En effektm?ling af ErhvervsPhD-ordningen viser, at virksomheder, der har ErhvervsPhD’er, har v?sentligt h?jere v?kst i bruttoprofit, patentering og besk?ftigelse end virksomheder uden. Samtidig tjener f?rdige ErhvervsPhD’er mere i l?n og er oftere ansat i lederstillinger end almindelige ph.d.?er, men er i lidt lavere grad besk?ftiget med forskning og udvikling.
   Hent publikation?(pdf)

   Erhvervs-ph.d.?- Et effektivt redskab for innovation og videnspredning

   Publiceringsdato: 29. marts 2007
   ISBN: 978-87-920-8115-5
   Internet ISBN: 978-87-920-8116-2
   Udgiver: R?det for Teknologi og Innovation
   Publikations?r: 2007
   Sideantal: 116
   Hent publikation (pdf)

   Erhvervsforskerudvalget

   Erhvervsforskerudvalget foretager den faglige vurdering af alle Erhvervsforskerans?gninger. Behandlingstiden er p? h?jst to m?neder, medmindre udvalget beder dig om yderligere oplysninger til brug for vurderingen.

   Medlemmer af Erhvervsforskerudvalget

   Vice President Ingrid Sofie Harbo (formand)
   H. Lundbeck A/S

   Lektor Christian Langhoff Thuesen (n?stformand)
   Danmarks Tekniske Universitet,?DTU?Management Engineering

   Director, Formulation and Biophysics Hanne B. Rasmussen
   Novo Nordisk A/S

   Chief Data Scientist Tue Lehn-Schi?ler
   Danske Bank

   Professor Ira Assent
   Aarhus Universitet, Institut for Datalogi

   Research Area Manager Niels Henrik Pontoppidan
   Eriksholm Research Center, Oticon A/S

   Professor Erik Lund
   Aalborg Universitet, Institut for Materialer og Produktion

   Direkt?r?Mette Glavind
   Teknologisk Institut, Byggeri og Anl?g?

   Professor Preben Elgaard Mogensen
   Nokia Solutions and Networks og Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer

   Specialist J?rgen Peter Jensen
   COWI

   Professor MSO René Chester Goduscheit
   Aarhus Universitet, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

   Chief Specialist Philip C. Kj?r
   Vestas A/S og Aalborg Universitet, Det Ingeni?r- og Naturvidenskabelige Fakultet

   Vice President Ole Kirk
   Novozymes A/S

   Professor Hanne Ingmer
   K?benhavns Universitet, Institut for Veterin?r Sygdomsbiologi

   Professor Martin R. Larsen
   Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekyl?rbiologi

   Lektor, institutleder Katrine Lotz
   Kunstakademiets Arkitektskole, Bygningskunst, By?&?Landskab

   Professor Lene Tanggaard
   Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation

   Klinisk professor Ulrik Niels Lassen
   K?benhavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin

   Lektor Britta Timm Knudsen
   Aarhus Universitet, Institut for ?stetik og Kommunikation

   Professor Peter Sestoft
   IT-Universitetet,?Institut for Datalogi

   Professor?MSO?Brian Vejrum W?hrens
   Aalborg Universitet,?Center for Industriel Produktion

   Professor Emeritus?&?Academic Director, Christer Karlsson
   Copenhagen Business School,?Institut for Produktion og Erhvervs?konomi

   Centerchef Leif H?jslet Christensen
   Teknologisk Institut,?Nano- og Mikroteknologi

   Professor Mette Marie Rosenkilde
   K?benhavns Universitet, Biomedicinsk Institut

   Seniorforsker Peter Koudahl
   VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velf?rd

   Professor Henrik Callesen
   Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

   Senior Innovation Manager Anita Friis Sommer
   LEGO Group

   Nonclinical Project Director Lars Iversen
   Novo Nordisk

   Kontakt
   Telefontid: 9 - 12 p? hverdage

   Tlf.: 6190 5002, mail:?erhvervsforsker@innofond.dk

   Erhvervsforsker-telefonen holder ferielukket i perioden fra og med 23. december 2019 til og med 6. januar 2020.

   LinkedIn
   For potentielle, nuv?rende og tidligere partnere. Tilmeld dig Erhvervsforskers LinkedIn-gruppe.