Grand Solutions

Vi investerer i de mest vision?re og ambiti?se forsknings- og innovationsprojekter.
?

?

Grand Solutions tematiske opslag for?r 2020

?

Grand Solutions retter sig mod samarbejdsprojekter baseret p? excellent forskning med skarpt fokus p? l?sninger af stor v?rdi for det danske samfund. Med afs?t i samfundets og virksomhedernes udfordringer og innovationsbehov ?nsker fonden med Grand Solutions at give mulighed for tv?rg?ende investeringer i videninstitutioner og virksomheder - private s?vel som?offentlige.

?

Innovationsfonden ?nsker via de tre tematiske Grand Solutions opslag at investere i ambiti?se forsknings- og innovationsprojekter, der str?ber mod at skabe nye og konkrete l?sninger til vigtige samfundsudfordringer, og som skaber v?rdi for Danmark.

Rammerne for de tre tematiske opslag i 2020 er:

De overordnede vurderingskriterier er:

 • Kvaliteten af videnskab, forskning og innovation
  ?
 • V?rdiskabelse i og efter projektperioden
  ?
 • Effektivitet i projektets udf?relse
  ?
 • Implementering af projektets resultater
  ?

Ans?gningsfrist: 27. februar 2020 kl. 12:00

Bedre sundhed og klinisk forskning Grand Solutions g-s
Nye teknologiske muligheder Grand Solutions g-s
Forsknings- og innovationsl?sninger til den gr?nne omstilling Grand Solutions g-s
R?d og vejledning
E-grant

Innovationsfonden anvender onlineportalen?e-grant?i forbindelse med ans?gninger til Grand Solutions-programmet.

Sp?rgsm?l og svar
01
Hvad er innovation?

Innovationsfonden definerer innovation som processen, der gennem realisering af nye idéer i praksis skaber v?rdi fra viden. Det er essentielt, at idéerne f?r en faktisk anvendelse, og projekter, der udelukkende skaber ny viden, er derfor ikke umiddelbart?innovationsprojekter.

Innovationsfonden kan investere i projekter placeret i hele v?rdik?den. Opdelingen mellem grundforskning, strategisk forskning og anvendt forskning kan i praksis v?re sv?r, men Innovationsfonden investerer i forskning og udvikling, der skaber v?rdi, og som skal implementeres i samfundet p? kort eller l?ngere sigt. Det er vigtigt, at resultaterne implementeres?enten hos partnerne eller en defineret aftager, og Innovationsfonden l?gger derfor v?gt p?, at der i projektet er en klar implementeringsstrategi, samt at aftageren spiller en v?sentlig rolle i?projektet.

Eksempler p? konkret v?rdiskabelse er angivet i de specifikke tematiske og i det ?bne?opslag.

02
Hvad er succesraten for Grand Solutions, og hvor mange kommer til interview?

Det varierer en del fra ?r til ?r og mellem de enkelte opslag. Succesraten baseret p? ans?gningsantal er cirka?10-20 %.

Det kommer an p? antal ans?gere og rammen for det p?g?ldende opslag. Projekter, der bliver inviteret til interview, er generelt af h?j kvalitet. Vi forventer, at dem, der bliver inviteret til interview, har en succesrate p? cirka 40-50 %. Dvs., at bliver man inviteret, er der forventeligt store chancer for at opn??en investering fra?Innovationsfonden.

03
Er ”?bent Opslag” ?bent for alle typer innovationsprojekter, og hvad er forskellen p? de tematiske og ?bne opslag?

Alle typer innovationsprojekter er velkomne, men man skal v?re opm?rksom p?, at kravet om kvalitet, konkret v?rdiskabelse, effektivitet og sandsynlighed for implementering er afg?rende. ?bent opslag d?kker fagligt bredere end de tematiske opslag. Alle projektans?gninger konkurrerer op mod hinanden, og der er ingen faglige pr?ferencer. Innovationsfondens bestyrelse v?lger de projekter, der samlet giver en optimalt afbalanceret investeringsportef?lje med hensyn til investeringsst?rrelse, v?rdiskabelse, risici og placering p??innovationsv?rdik?den.

Som udgangspunkt konkurrerer projekter ans?gt inden for et specifikt fagligt tema kun mod hinanden og i henhold til det fagspecifikke temaopslag. Hvert tema skal derfor opfattes som en pulje bestemt politisk. Innovationsfonden vil dog altid sikre, at kravet om kvalitet, konkret v?rdiskabelse, effektivitet og sandsynlighed for implementering stadig g?lder p? tv?rs af de enkelte?temaer.

I det ?bne opslag konkurrerer alle projektans?gninger med hinanden uanset fag?inden for den samlede?ramme.

04
Hvem bestemmer st?rrelsen af puljen for de enkelte temaer, og hvilke temaer er der n?ste gang?

Investeringsrammen og temaerne er i de fleste tilf?lde politisk besluttet?og fastl?gges typisk endeligt i forbindelse med finansloven. Derfor kan opslagsteksten og den endelige ramme f?rst offentligg?res, n?r der forel?gger et politisk forlig. Innovationsfonden vil tilstr?be?at kunne offentligg?re forel?bige opslagstekster eller temaer s? tidligt som muligt. Herudover kan bestyrelsen afs?tte midler til specifikke?indsatsomr?der.

Temaerne og is?r investeringsrammerne kan variere?fra ?r til ?r – men de st?rste temaer g?r ofte igen. Man kan derfor foretage et kvalificeret g?t p? hvilke generelle temaer, der kommer, ved at se p? sidste ?rs temaer. Ofte vil nye temaer eller undertemaer v?re afledte af de traditionelle fagtemaer. De endelige opslag bliver offentliggjort, s? snart bevillingsgrundlaget er vedtaget. Det ?bne opslag er ikke fagspecifikt og favner alle omr?der, men har det f?lles krav om kvalitet, konkret v?rdiskabelse, effektivitet og sandsynlighed for?implementering.

05
Kan fonden investere i rene forskningsprojekter, der ikke har virksomheder eller andre aftagere?med?

Vi l?gger meget v?gt p?, at projekterne ikke stopper, n?r vores investering ender. Vi vil gerne have, at projekterne leder til v?rdiskabelse for Danmark. Dette sikres lettest ved, at projektets aftager er en integreret del af projektet. For mere information, se svaret p? sp?rgsm?let ”Hvad er innovation?”.

06
Hvad er Innovationsfondens foretrukne projektstyringsmodel (governance structure) for innovationsprojekter?

F?rst og?fremmest skal projektets styringsmodel (governance structure) og organisationen v?re afbalanceret og afspejle projektets udfordringer, kompleksitet, budget og st?rrelse. Det anbefales, at styregruppen, som er projektets bestyrelse og har den strategiske ledelse, har repr?sentanter fra de v?sentligste partnere og dem, der f?r gl?de af v?rdiskabelsen. Desuden skal medlemmerne have tilstr?kkeligt beslutningskraft til at kunne l?se for eksempel ressourcekonflikter i projektet. Det er vigtigt, at styregruppens medlemmer ikke er en del af den daglige?drift.

Projektlederen er projektets direkt?r og s?rger for den daglige taktiske ledelse, b?de opad og nedad, og kommunikation med alle interessenter. Innovationsfonden l?gger stor v?gt p? projektlederens kvalifikationer for effektiv ledelse af mennesker og h?ndtering af?interessenter.

Det anbefales, at projektadministrator kommer fra den finansielt mest stabile partner, for eksempel universitet eller?GTS-institut, og ikke fra f.eks. en?SMV.

07
L?s de mest stillede sp?rgsm?l til, hvordan du udarbejder din ans?gning

Er det korrekt, at man kan f? et hurtigt negativt svar p? sin ans?gning?
Dette er korrekt. Innovationsfonden vil tilstr?be?at kunne give et hurtigt svar tilbage, hvis bestyrelsen har afvist en ans?gning - ogs? inden for 100 dage fra ans?gningsfristen. Dette er i overensstemmelse med mange ans?geres ?nsker om hurtig sagsbehandling, s? ans?ger og projektgruppen ikke spilder tiden og kan komme videre med en bedre ans?gning og/eller?projekt.

Vi har tidligere f?et afslag p? en ans?gning; kan vi s?ge igen, eller f?r man karant?ne fra Grand Solutions-programmet?
Hvis projektet bliver forbedret, er det altid muligt at ans?ge igen. Innovationsfonden har ingen karant?neperiode for afviste ans?gninger eller?ans?gere.

Nej, man er velkommen til at indsende en ny og forbedret ans?gning p? det samme eller et andet projekt?n?ste gang, der er et Grand Solutions-opslag. Det er Innovationsfondens erfaring, at flere af vores bedste projekter har oplevet en tidligere afvisning og derefter er blevet forbedret og sk?rpet – ogs? ofte efter en god dialog med Innovationsfondens?medarbejdere.

Er det en fordel, hvis det er et universitet eller en virksomhed, der er ans?ger?
Det har ingen betydning, hvem der er ans?ger. Det er hele projektet, inklusiv partnernes kvalifikationer, motivation og bidrag, der bliver vurderet af bestyrelsen. Det er dog vigtigt, at aftageren spiller en v?sentlig rolle i?projektet.

Skal projektans?ger og projektleder v?re den samme person?
Der beh?ver ikke at v?re sammenfald. Det er vigtigt, at projektleder har erfaring og kvalifikationer og tiden til det specifikke?projekt.

Hvordan inds?tter jeg referencer i ans?gningen?
Det er muligt at inds?tte referencer i Appendix?A.

Hvordan anf?res medfinansiering fra ekstern side?
Ekstern finansiering beskrives i kommentarfeltet (Overview) i?budgetskemaet.

Er det muligt/n?dvendigt at medsende anbefalingsbreve til ans?gningen?
Generelt vil ”endorsement letters” eller anbefalingsbreve ikke indg? i evalueringsprocessen, og det er derfor ikke n?dvendigt at medsende et s?dant. Evaluering af ans?gningen er baseret p? indholdet af ans?gningen, der vurderes med afs?t i kriterierne som beskrevet i?retningslinjerne.

"Jeg har indsendt ans?gningsblanketten p? e-grant men ikke modtaget en PDF-fil med den samlede ans?gning - nu er jeg usikker p?, om I har registreret min indsendelse"
Efter?man har kontrolleret sin ans?gning, kan man v?lge at f? tilsendt kladden som PDF-fil. N?r man endelig godkender og indsender (Submit) ans?gning, bliver den registreret med et tidskodestempel med det?samme.

Efter ans?gningsblanketten er godkendt og indsendt p? e-grant, dannes der en samlet?PDF-fil. Dette kan tage flere minutter. Meget t?t p? ans?gningsdeadline, hvor det er meget aktivitet, kan det tage op til en?time.

Efterf?lgende vil den indsendte ans?gning kunne l?ses p? e-grant. Der vil ogs? v?re mulighed for at f? den?tilsendt p? e-mail. Ans?gningen kan gen?bnes frem til deadline, men man skal huske at indsende den sidste?version.

Vejledning til e-grant:?https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovati…

Tekniske sp?rgsm?l omkring e-grant
Telefontid: kl. 9 - 12,?tlf.: 3392 9190
E-mail:?support.e-grant@fi.dk

08
Hvordan er bed?mmelsesprocessen for ans?gningerne, hvem l?ser min ans?gning, og vil alle ans?gninger blive vurderet af en international peer?

Ans?gninger vurderes med afs?t i kriterierne som beskrevet i retningslinjerne. Bestyrelsen beslutter hvilke ans?gninger, der sendes i peer review og inviteres til interview hos Innovationsfonden. De indkomne peer reviews sendes i partsh?ring hos ans?ger via projektets?kontaktperson.

P? baggrund af en samlet vurdering best?ende af interne vurderinger, vurderinger fra peers, eventuelle partsh?ringssvar og projektinterview med ans?ger tr?ffer bestyrelsen beslutning om hvilke ans?gninger, der bliver inviteret til investeringsforhandling.???

Medarbejdere, ledelse, bestyrelse og forskningsfaglige eksperter vil kunne blive inddraget i vurderingen af ans?gningen.

Derudover sendes ans?gninger til peer review. Fonden sender alle peer reviews i partsh?ring hos ans?ger, hvor der er mulighed for at kommentere peer?review.

09
Hvis man bliver inviteret til et interview baseret p? ens Grand Solutions-ans?gning, er det s? til en stand-up-pitch som i ”L?vens hule”?

Nej, det er et supplement til ans?gningen, ikke et?TV-show. Udvalgte ans?gere vil blive bedt om en kort introduktion af projektet p? 15 minutter, og derefter vil det v?re en konfidentiel samtale om projektet med Innovationsfondens medarbejdere, ledelse, eksterne konsulenter og evt. bestyrelsesmedlemmer. Form?let med interview er at afklare eventuelle uklarheder i f.eks. m?l, v?rdiskabelse og plan eller opdage yderligere potentialer. Interviewformatet er valgt?for at spare ans?gers tid og mest effektivt at f? et d?kkende beslutningsgrundlag p? den specifikke?ans?gning.

10
Inviterer fonden kun projekter videre (f.eks til interview), der rammer opslagets krav?pr?cist?

Det er vigtigt, at projekter forholder sig bedst muligt til det konkrete opslag. Samtidig har fonden sine tre overordnede vurderingskriterier, som fungerer uafh?ngigt af de konkrete opslag. I sidste ende baserer vurderingen sig som det vigtigste efter kvaliteten og potentialet for?v?rdiskabelse.

11
Hvordan skelnes mellem ”industriel forskning” og ”eksperimentel?udvikling”?

For industriel forskning er fokus?p? erhvervelse af ny viden m.m., og for ”eksperimentel udvikling” er fokus?p? udnyttelse af eksisterende viden.

EU’s definition af industriel forskning og eksperimentel udvikling er beskrevet i?EU’s generelle gruppe-fritagelsesforordning:?http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&… (definitionerne i punkterne 85 og 86, artikel 2, side?25).

12
Vi er en nonprofit-organisation - hvilken investeringsrate kan vi?opn??

Som udgangspunkt skal alle partnere (erhvervsorganisationer, interesseorganisationer samt organisationer og virksomheder), der ud?ver ?konomiske aktiviteter, dvs. udbyder varer eller tjenester p? et marked, anvende budgetreglerne for virksomheder i Danmark og udlandet under afsnit 3.4.1 i retningslinjerne, og herunder de maksimale?investeringsgrader.

S?fremt en partner ud?ver ikke-?konomiske aktiviteter, har Innovationsfonden?efter en konkret vurdering?mulighed for at ?ge den maksimale investeringssats. Henvendelse herom skal ske i god tid inden?ans?gningsfristen.

13
Hvorn?r vil projekter, der opn?r investering, kunne?starte?

Innovationsfondens investering er betinget af, at projektets parter indg?r en investeringsaftale med fonden om projektets tilrettel?ggelse senest 60 dage fra skriftlig invitation til investeringsforhandling. Projektet skal derefter v?re p?begyndt senest 60 dage efter, at investeringsaftalen mellem partnerne og Innovationsfonden er underskrevet af alle?parter.

14
Kan Innovationsfonden bruge penge p? udenlandske?partnere?

Ja. Det vigtigste er, at projektets resultater kommer Danmark til gavn. Her spiller international viden en meget stor og vigtigt rolle, og det er essentielt, at der argumenteres for projektets form?en til at skabe v?kst og besk?ftigelse i?Danmark.

Kontakt
Find?konktaktoplysninger til fondens medarbejder p? de enkelte opslag?

Tekniske sp?rgsm?l omkring e-grant
Telefontid?9?- 12, tlf.:?3392 9190
E-mail:?support.e-grant@fi.dk
Teknisk hj?lp?til?e-grant

Generelle sp?rgsm?l til?Grand Solutions

Peter Aadal Nielsen
Tlf.:?6190 5064, e-mail:?peter.aadal.nielsen@innofond.dk

Thomas Mathiasen
Tlf.:?6190 5063, e-mail:?Thomas.Mathiasen@innofond.dk

Lars Winther
Tlf.: 6190 5036, e-mail:?Lars.Winther@innofond.dk

Innovationsfondens hovednummer
Tlf.: 6190 5000, telefontid: 9?-?15

AVLX-144 as a novel treatment for ischemic stroke 144STROKE 2019 - 2021 Region Hovedstaden Grand Solutions
CAncer REcognition with circular DNA fingerprinting CARE DNA 2019 - 2021 Region Hovedstaden Grand Solutions
Data Science for University Management DSUM 2019 - 2023 Region Hovedstaden Grand Solutions
Deep Learning Generative Models for Content Structuring 2019 - 2024 Region Midtjylland Grand Solutions