Innobooster

Tilskud til innovative udviklingsprojekter, som kan ?ge din virksomheds konkurrenceevne.

Hvad er Innobooster?

Innobooster er et tilskud til virksomheder, der ?nsker at udvikle og markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller forbedre en proces, der ?ger din virksomheds konkurrenceevne og skaber?v?kst. Tilskuddet kan v?re med til at mindske virksomhedens risiko ved projektet.

Hvem kan s?ge Innobooster?

 • Sm? og mellemstore virksomheder der enten har en oms?tning p? 2 mio. kr. i seneste regnskabs?r eller har tiltrukket ekstern kapital p? mindst 500.000 kr.
  ?
 • Iv?rks?ttere og start‐up virksomheder (under 3 ?r gamle) som har et st?rkt team til at gennemf?re projektet, og allerede har lovende resultater at bygge p?.

Hvor mange penge kan man s?ge?

50.000 kr. - 5 mio. kr.

S?g et realistisk bel?b. Jo h?jere bel?b, der s?ges, desto h?jere krav stiller vi.

Hvilke krav er der til projektet?

 • Nyhedsv?rdi
  Virksomheden skal iv?rks?tte nye udviklingsaktiviteter og resultatet af projektet skal adskille sig klart fra, hvad der i ?vrigt findes p? markedet i dag.
  ?
 • V?rdiskabelse og forretningsm?ssigt potentiale
  Virksomheden skal sandsynligg?re, at den kan opn? en v?sentlig konkurrencem?ssig fordel og p? sigt komme til at tjene penge p? l?sningen.
  ?
 • Gennemf?rsel
  Det skal st? klart, hvilke konkrete aktiviteter der skal foreg? i projektet, hvilke konkrete resultater virksomheden vil st? med efter projektet, og hvad disse skal bruges til. Desuden skal virksomheden b?de have et team med de rigtige kompetencer, og de n?dvendige ?konomiske ressourcer til at gennemf?re projektet med succes.
  ?
 • ?konomisk effektivitet
  Projektet skal v?re budgetteret realistisk og den ?nskede investering skal st? m?l med den forventede forretningsm?ssige gevinst og projektets risiko.

Hvor lang tid m? projektet vare?

Op til 2 ?r.

Hvad kan pengene finansiere?

 • L?n til b?de nye og eksisterende medarbejdere.
  ?
 • Viden og services fra videnleverand?rer, danske som udenlandske (fx universiteter, GTS‐institutter, kontraktforskningsinstitutter, private udviklingshuse m.m.).
  ?
 • Materialer og udstyr som er n?dvendige for projektet.

Hvad investerer vi ikke i?

Rutinem?ssige tiltag som etablering, almindelig drift og driftsoptimering, strategiudvikling, markedsf?ring eller kommunikation.

Vi investerer heller ikke i indledende feasibility studier eller andre udgifter, der betragtes som helt indledende for at afg?re, om der er et forretningsm?ssigt potentiale. Det forventer vi er gjort, inden du ans?ger.

Webinar: Introduktion til Innobooster-programmet og tips til den gode ans?gning (l?ngde: 1:10:15)

Ans?gning
Hvordan s?ger jeg?

Ans?gninger skal oprettes og indsendes via online ans?gningsportalen E-grant.

Ans?gningen skal indeholde:

 • Administrativ beskrivelse (skema i E-grant)
 • Faglig beskrivelse (skabelon)
 • Budget (skabelon)

Du m? skrive din ans?gning p? dansk eller engelsk. Ans?gningsskemaet er dog kun p? dansk.

Ans?gningsskemaet skal uploades n?r du ans?ger via e-grant

Eksempel p? budgetskema. Det rigtige budgetskema f?r du adgang til?n?r du s?ger via?e-grant.

Dokumenter
Hvorn?r kan jeg indsende en ans?gning?

Vi?modtager og behandler l?bende ans?gninger, men vi holder sommer- og vinterpauser, hvor vi ikke tager imod nye ans?gninger.

Du kan ikke indsende din ans?gning fra:

 • 2. december kl. 12.00 til 1. februar kl. 12.00
 • 1. juni kl. 12.00 til 15. august kl. 12.00
Hvorn?r f?r jeg svar p? min ans?gning?

Inden for en m?ned.

Du skal dog forvente l?ngere behandlingstid hvis du sender din ans?gning lige op til en ans?gningspause, da vi typisk modtager et us?dvanligt stort antal ans?gninger lige inden lukning.

Du modtager afg?relsen via e-grant samt en mail p? den mail-adresse, som du har oplyst.

S?ger du en investering p? over 500.000 kr., og vi vurderer at det er et interessant projekt, bliver du inviteret til at pitche for et ekspertpanel, som vil tage den endelige afg?relse stilling til dit projekt.

Den samlede behandlingstid vil i s? fald v?re p? 2-3?m?neder.

Hvem behandler min ans?gning?

Din ans?gning bliver behandlet af to medarbejdere i Innovationsfonden, som har de rette kompetencer til at vurdere dit projekt.

Ans?gninger over 500.000 kr. som fonden finder interessante, bliver inviteret til at pr?sentere projektet for et investeringspanel af innovationseksperter.

Se hvem der er med i investeringspanelet.

Hvad menes med ekstern kapital?

Med ekstern kapital forst?r vi kapital, der tilf?res virksomheden fra eksterne parter uden krav om sikkerhed. Denne kapital kan komme fra nye investorer, der skyder penge ind i virksomheden, eller fra midler der fra offentlig eller privat side investeres i specifikke udviklingsaktiviteter i virksomheden.

Som ekstern kapital regnes ikke egenkapital, kapital tilf?rt fra virksomhedens prim?re ejere, eller l?n hvor der stilles krav om sikkerhed, fx?bankl?n, kassekredit?m.m.

Hvor mange ans?gninger m? jeg sende?

Det er kun tilladt at have én ans?gning til behandling ad gangen.

Dette g?lder b?de per?CVR-nummer samt for kontaktpersonen p? ans?gningen.

Har du f?et afslag er det tilladt at genans?ge, og har du f?et tilsagn kan du ogs? godt s?ge igen med et nyt projekt p? et senere?tidspunkt.

Du kan godt modtage InnoBooster flere gange

Store projekter med naturlige milep?le kan med fordel deles op. Det er vigtigt, at du har opn?et resultater med forretningsm?ssig v?rdi i det forudg?ende InnoBooster-projekt, hvis du s?ger en opf?lgende?InnoBooster.

Tips til din ans?gning

V?r specifik i din beskrivelse af nyhedsv?rdi og forretningspotentiale.

Vi modtager for mange ans?gninger der ikke er tilstr?kkeligt konkrete og bruger mange generelle begreber og positive vendinger, som ikke kommer tilstr?kkeligt i dybden.

Her er par eksempler p? udsagn, der er v?rd at uddybe i din ans?gning

”Produktet er helt nyt/innovativt og aldrig set f?r”

– Forklar os i stedet hvori l?sningen best?r og hvordan den fungerer. Hvilke l?sninger i markedet minder om jeres, eller hvad anvender brugerne nu hvis en s?dan l?sning ikke eksisterer? Vi skal ud fra beskrivelsen selv kunne vurdere, om vi mener nyhedsv?rdien er tilstr?kkelig h?j.

?”Der findes konkurrenter, men vi er bedre/ mere brugervenlige/ mere innovative”

?– Forklar os i stedet hvem konkurrenterne er; hvad g?r de, hvad g?r du? Hvorfor er jeres l?sning at foretr?kke/ hvilken ”added value” giver den kunderne?? Er de villige til at betale mere for denne v?rditilf?rsel, og i s? fald hvor meget? Dette skal vi vide for at kunne vurdere, om l?sningen adskiller sig i tilstr?kkelig grad

”Vi har en MVP (eller en prototype) og skal udvikle n?ste version”

?– Forklar os i stedet om jeres nuv?rende produkt; hvad kan det nu og hvad mangler at blive udviklet? Der er meget stor forskel p?, hvad folk mener med MVP og Prototype - er det en mock-up eller er der funktionaliteter allerede?

”Vi har oplevet stor interesse fra mange potentielle kunder”

?– Forklar os i stedet hvem kunderne er og hvem I har snakket med? Hvad har de sagt? Er der tale om h?flig interesse eller er der allerede en betinget k?bsaftale?? I hvilken st?rrelsesorden vil disse kunder kunne aftage produktet og til hvilken pris?

”Hvis vi bare f?r 5 % af markedet bliver vores ?rlige oms?tning 50.000.000 kr. og dette vurderer vi at v?re et konservativt estimat.”?

- Forklar os i stedet, hvad I baserer jeres antagelser p?? Hvor mange kunder har I allerede fat i og hvorfor vil dette projekt evt. v?kste jeres markedsandel eller konvertere jeres nuv?rende brugere til betalende kunder? Hvordan er prisen beregnet og er den valideret med potentielle brugere? Hvad er jeres go-to-market strategi og hvad er der af indikationer for, at der vil v?re eftersp?rgsel efter jeres produkt?

Jeg har f?et afslag p? min ans?gning - hvad nu?

I afg?relsen p? ans?gningen vil der v?re knyttet en eller flere afslagsbegrundelser. Disse kan uddybes i en telefonsamtale efter aftale med InnoBooster-teamet.

?nsker du en uddybning af afslaget, sender du en mail til den sagsbehandler, der er anf?rt p? afslagsbrevet (husk at anf?re sagsnummeret i mailen). Vi vender derefter tilbage og aftaler et tidspunkt for samtalen.

Vores e-mailadresser finder du p? hjemmesiden. Efter afslagssamtalen er det muligt at?genans?ge.

Projektforl?bet
Jeg har f?et en investering - skal jeg g?re noget?

Du har p? e-grant modtaget et bevillingsbrev. L?s dette grundigt igennem, da det indeholder relevant information omkring forl?bet. Derudover skal virksomheden indsende en accept af bevillingen, som findes ?verst p? bevillingssiden under opgaver i?e-grant.

Hvorn?r og hvordan kan jeg indsende mit regnskab
 • Du vil modtage en mail fra E-grant, n?r en 3. m?neders periode udl?ber. S? kan du begynde at udfylde dit regnskab. Du kan ikke begynde en afrapportering f?r du har modtaget en mail fra os om, at der er en opgave til?dig.
 • Hver tredje m?ned (regnet fra projektstart) indsendes perioderegnskab via e-grant. Der bruges et standardiseret regnskabs-skema, som downloades via?e-grant.dk.
Hvordan dokumenterer jeg projektets udgifter?

Der er lidt forskellige rammer for dette afh?ngig af bl.a. tidspunktet for og st?rrelsen af bevillingen. F?lles for alle bevillinger g?lder dog, at udgifter til videnleverand?rer og andre udgifter skal dokumenteres med faktura udstedt til din virksomheds?CVR-nummer. Projekter med en investering p? mere end 500.000 kr. skal endvidere indsende en revisorerkl?ring for hvert projekt?r. L?s mere om de konkrete krav til dokumentation af udgifter i dit?bevillingsbrev.

Hvorn?r kan jeg forvente en udbetaling?

Investeringen er bagudbetalt og sker p? baggrund af indsendte regnskaber. Vores bevillingsafdeling bestr?ber sig p? at behandle indsendte regnskaber inden for én m?ned. Derudover kan udbetalingen tage op til 10 dage. S?fremt der er fejl i regnskabet vil du f? besked om dette via e-grant.dk, og du skal s? rette fejlene og genindsende dit?regnskab.

Der er ?ndringer i projektet - hvordan informerer jeg Innovationsfonden?

Hvis der sker ?ndringer med betydning for det godkendte projekt, skal Innovationsfonden informeres. Man kan via e-grant indsende anmodninger om rebudgettering eller andre ?ndringer. Dette g?res p? bevillingssiden under ”handling”, hvor du ogs? finder en vejledning til?dette.

Jeg skal indsende en fremdriftspr?sentation - hvad er dette?

Ved investeringer over 500.000 kr. afholdes der et midtvejsm?de halvvejs i projektet. Via e-grant skal du indsende en pr?sentation der giver en status p? projektet i forhold til den oprindelige projektplan. Din kontaktperson p? InnoBooster-teamet vil herefter kontakte dig og planl?gge et m?de, hvor I gennemg?r fremdriften af?projektet.

Projektafslutning - hvordan afrapporterer jeg?

Ved projektafslutning skal indsendes et afsluttende regnskab, hvor det ogs? er muligt at anmode om udbetalingen af de sidste 15 % af investeringen, som bliver holdt tilbage. Derudover skal der udfyldes en evaluering, samt udarbejdes en afsluttende pr?sentation af projektets forl?b og resultater, som indsendes via e-grant. Kravene til pr?sentationen findes i jeres?bevillingsbrev.

Bliver mit projekt offentliggjort?

Ved ans?gningen accepterer du, at vi kan offentligg?re titel, stamdata (fx virksomhedsnavn) og afg?relse (modtaget eller ikke modtaget Innobooster). Vi offentligg?r ikke forretningsf?lsomme oplysninger og vil derfor altid indg? i en dialog med dig, hvis der f.eks. som f?lge af en anmodning om aktindsigt, skulle blive efterspurgt oplysninger fra andre dele af din?ans?gning.

Kontakt
Innobooster

Innobooster?hotline
Telefontid 9-12: Tlf. 6190 5005, mail: Innobooster@innofond.dk

Erhvervshus Midtjylland
Telefontid 8 -16:?Tlf.?7015?1619

Tekniske sp?rgsm?l omkring e-grant
Telefontid?9?- 12:?Tlf:?33929190 Mail:?support.e-grant@fi.dk?
Teknisk?hj?lp?til?e-grant